Vážená dotknutá osoba, z nižšie uvedených dôvodov spracúvame Vaše osobné údaje. Bezpečnosť Vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako Vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

1. Kto sme?
Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť SOHLED s.r.o. zapísaná v OR OS Trenčín, odd. Sro, vl. č. 19049/R, Nitrianska cesta 60, 958 15 Partizánske, IČO: 34 126 970, DIČ: 2020418521, IČ DPH: SK2020418521, sohled@sohled.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 

2. Aké osobné údaje spracúvame?
Aby vás mohli viesť v našej evidencii uchádzačov o zamestnanie, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa a druh pobytu, dátum narodenia, vzdelanie, posledné zamestnanie, tel. č., email, podpis.
Aby sme mohli s Vami uzatvárať zmluvy a udržiavať obchodné vzťahy, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, tel.č., email.
Aby sme mohli viesť evidenciu účtovníctva a plniť si riadne všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa a druh pobytu, číslo bankového účtu, údaje o platbách, tel. č., email.
Za účelom evidencie došlej a odoslanej pošty spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, tel.č., email a podpis.
Keďže snímame priestory prístupné verejnosti kamerovým systémom, uchovávame aj Váš obrazový záznam.

 

3. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie pre prípad potreby obsadenia pracovného miesta.
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia a plnenia kúpnej, príp. inej potrebnej zmluvy a všetkých povinností s tým súvisiacich.
Vaše osobné údaje spracúvame v prípade potreby za účelom vedenia účtovnej evidencie prevádzkovateľa a plnenia si zákonných povinností s tým súvisiacich a evidencie došlej a odoslanej pošty.
Vaše osobné údaje v rozsahu obrazového záznamu spracúvame za účelom monitorovania priestorov prístupných verejnosti, ktorými sú areál prevádzkovateľa a jeho okolie.

 

4. Aký je náš oprávnený záujem?
Kamerový systém, ktorý sníma priestory prístupné verejnosti používame za účelom ochrany nášho majetku nachádzajúceho sa v tejto budove a samotnej budovy, ako aj na ochranu osobných údajov, ktoré spracúvame.

 

5. Komu vaše údaje poskytujeme?
Vaše osobné údaje poskytujeme alebo sprístupňujeme tretej osobe len ak nám to ukladá osobitný právny predpis, napríklad orgánom činným v trestnom konaní v prípade incidentu alebo ak je to potrebné pre plnenie zmluvy, napríklad dopravcovi.
Na základe sprostredkovateľskej služby uzatvorenej v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov poverujeme na spracúvanie vašich osobných údajov externú účtovnícku firmu.

 

6. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

 

 • Evidencia uchádzačov o zamestnanie
  Dokumenty týkajúce sa uchádzačov o zamestnanie sa uchovávajú po dobu, na ktorý uchádzač o zamestnanie poskytol súhlas.
 • Účtovníctvo
  Účtovné doklady sa evidujú po dobu 10 rokov.
 • Zmluvná agenda
  Kúpne zmluvy uchovávame po dobu ich trvania a po zániku zmluvy po dobu nevyhnutnú pre uplatnenie prípadných nárokov, maximálne 2 roky.
 • Evidencia došlej a odoslanej pošty
  Dokumenty bežnej korešpondencie sa uchovávajú po dobu 3 rokov.
  Registratúrny denník sa uchováva po dobu 10 rokov, pričom následne sa vyraďuje do archívu, kde sú vedené neobmedzene, keďže majú trvalú dokumentárnu hodnotu.
 • Monitorovanie priestorov prístupných verejnosti
  Záznam z kamerového systému sa uchováva po nevyhnutnú dobu, zvyčajne do 15 dní.

 

7. Kam prenášame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny.

 

8. Na koho sa môžete obrátiť?
Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na našu zodpovednú osobu
Meno a priezvisko: JUDr. Barbora Hambalek Lániková
Email: ochranasukromia@lanikovagroup.sk
Tel. č.: +421 948 264 244

 

9. Nie ste spokojný?
Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame Vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email sohled@sohled.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

 

10. Ako spracúvame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatického rozhodovania. Váš obrazový záznam sa uchováva po nevyhnutnú dobu na záznamovom prostriedku, ktorý sa nachádza v samostatnom uzamykateľnom priestore, ku ktorému má prístup len poverená osoba.

11. Ako zabezpečíme ochranu Vašich osobných údajov?
Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu Vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Prevádzkovateľ má zriadenú heslovú politiku, osobné údaje spracúvané v elektronickej forme sú šifrované a osoby poverené na spracúvanie osobných údajov sú pravidelne školené.

 

12. Aké máte práva?

 

 • Právo na prístup k údajom
  Máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.
 • Právo na opravu
  Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.
 • Právo na vymazanie
  Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie Vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak
  • už Vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
  • odvoláte svoj súhlas;
  • namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov;
  • spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne;
  • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
  • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;
 • Právo na obmedzenie spracúvania
  Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak
  • nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
  • spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili;
  • Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
  • namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi.
 • Právo namietať
  Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky Vaše osobné údaje vymažeme. Ak Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:
  • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
  • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
  • vytvárania profilu odberateľa,
  môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

 

13. Ako môžete tieto práva vykonávať?
S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:
• emailom na ochranasukromia@lanikovagroup.sk alebo sohled@sohled.sk
• zaslaním žiadosti na adresu SOHLED s.r.o., Nitrianska cesta 60, 958 15 Partizánske
• odovzdaním žiadosti v sídle prevádzkovateľa
Všetkými Vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia Vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

 

14. Záverečné ustanovenia
Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňa 25.5.2018.
Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.