Všeobecné predajné a dodacie podmienky (VOP) spoločnosti SOHLED s.r.o., Nitrianska cesta 60, 958 15 Partizánske

I. Rozsah platnosti
1. Naše VOP platia pre všetky naše ponuky, dodávky a plnenia. Odlišné podmienky objednávateľa sú pre nás záväzné len v prípade, ak nami budú výslovne písomne uznané.
2. Naše VOP platia aj pre spočívajúce a skoré budúce obchody, aj keď toto výslovne nie je uvedené, pokiaľ boli v predošlej zmluve ustanovené výlučne naše VOP.

II. Dodávka
1. Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté niečo odlišné, uskutoční sa dodávka z výroby, resp. z výdajného skladu dodávateľa.
2.

a) Naše dodacie termíny nie sú záväzné, pokiaľ nebude dohodnuté inak.
b) Pri nedodržaní nezáväzného dodacieho termínu je dodávajúci povinný uskutočniť dodávku do štyroch týždňov po doručení písomnej výzvy objednávateľa. Uplynutím tejto lehoty sa dodávajúci dostane do omeškania.
c) Vyššia moc, opatrenia pracovného boja, nezavinené úradné opatrenia vo vnútrozemsku a zahraničí, nezavinený výpadok energie, ako aj nepredvídateľné, nezavinené a závažné rušenie a obmedzenie prevádzky u dodávateľa, medzi iným aj také, ktoré sa dá prisúdiť ovplyvneniu dohodnutého zásobovania surovinami alebo ostatnými prípadmi vyššej moci, ktoré trvali, alebo pravdepodobne budú trvať dlhšie ako jeden týždeň, oprávňujú dodávateľa k zodpovedajúcemu odsunutiu dodacích termínov. Podmienkou pre toto je však, aby dodávateľ vopred vyvinul všetko možné úsilie a zabezpečil všetky možné podmienky, ktoré zmenšia alebo vylúčia následky rušenia dodávky. Ak sa dodávka omešká na základe vyššie uvedených okolností o viac ako tri mesiace, sú obe zmluvné strany oprávnené odstúpiť od zmluvy.
Nároky na náhradu škody kvôli nesplneniu alebo omeškanému plneniu sú vylúčené. Keď je jasne zrejmé, že sa vyskytlo rušenie dodávky uvedeného druhu, musí byť o tom objednávateľ bezodkladne upovedomený.
3. Čiastočné dodávky sú bez osobitnej dohody prípustné, pokiaľ je to v možnostiach dodávateľa.
4.Dojednania s dohodnutými čiastkovými dodávkami (čiastkové objednávky) zaväzujú objednávateľa preberať tieto čiastkové dodávky v približne rovnakých mesačných čiastkach, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

III. Prechod nebezpečenstva
Pri všetkých dodávkach prechádza nebezpečenstvo náhodného zničenia a zhoršenia predmetu dodávky na objednávateľa v okamihu, v ktorom bol tovar odovzdaný prepravcovi, resp. z výroby alebo z výdajného skladu dodávateľa.

IV. Platenie
1. Fakturovaná suma je splatná do 10-tich dní odo dňa vystavenia faktúry bez zrážky. Splatenie sa považuje za včasné len vtedy, ak môže dodávateľ disponovať s peniazmi s určením hodnoty v deň splatnosti na účte, ktorý ním bol uvedený.
2. V prípade omeškania s platbou sú splatné úroky z omeškania vo výške 20 % p.a. Právo dodávateľa a objednávateľa preukázať vyššiu alebo nižšiu škodu zostáva nedotknuté.
3. Platba zmenkou je možná len po predchádzajúcom súhlase dodávateľa. Diskontné náklady a náklady zmenky idú na ťarchu objednávateľa.
4. Podstatné zhoršenie majetkových pomerov objednávateľa oprávňuje dodávateľa vykonať ešte nevykonané objednávky len oproti zaplateniu, pričom ostatné práva dodávateľa ostávajú nedotknuté. Za vyššie uvedených podmienok sa stávajú pohľadávky dodávateľa voči objednávateľovi za obchody, pokiaľ boli vykonané, okamžite splatnými. Namiesto toho môže dodávateľ podľa vlastnej vôle realizovať postúpené pohľadávky alebo požadovať navrátenie tovaru, ktorý sa s výhradou vlastníctva nachádza v držbe objednávateľa na náklady objednávateľa.

V.Výhrada vlastníctva
1. Dodávateľ si vyhradzuje vlastníctvo k predmetu dodávky až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Ak je objednávateľ podnikateľom, vyhradzuje si dodávateľ navyše vlastníctvo k predmetu dodávky až do úplného splnenia všetkých nárokov, ktoré má dodávateľ na základe obchodného styku voči objednávateľovi.
2. V prípade spracovania dodaného tovaru alebo jeho spojenia s cudzím materiálom nadobudne dodávateľ spoluvlastníctvo k novej vyrobenej veci v pomere hodnoty vyhradeného tovaru k hodnote spracovaním vzniknutej novej veci. Pre určenie hodnoty ako vyhradeného tovaru, tak aj spracovania je podstatný okamih spracovania. Objednávateľ vykoná spracovanie pre dodávateľa bez získania akýchkoľvek nárokov zo spracovania voči dodávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje pre dodávateľa starostlivo uschovávať vyhradený tovar. Ak nezíska dodávateľ pri spojení viacerých vecí spoluvlastníctvo, prevádza na neho objednávateľ bezodplatne už teraz podľa odseku V. bod 2 veta 1 a 2 určený spoluvlastnícky podiel.
3. V prípade ďalšieho predaja nového výrobku objednávateľom nastupuje pre zabezpečenie namiesto výrobku pomerná časť z pohľadávky na kúpnu cenu z ďalšieho predaja prislúchajúcej objednávateľovi podľa odseku V. bod 2 veta 1 a 2. Objednávateľ už teraz odstupuje dodávateľovi pomernú časť z pohľadávky na kúpnu cenu a dodávateľ týmto toto odstúpenie prijíma.
4. Ak objednávateľ predá kúpený tovar ďalej nespracovaný, odstupuje objednávateľ dodávateľovi už teraz všetky pohľadávky, ktoré mu z predaja budú patriť, spolu so všetkými vedľajšími právami, až do výšky pohľadávky dodávateľa. Dodávateľ týmto prijíma toto odstúpenie.
5. Ak zábezpeky prekročia pohľadávky dodávateľa o viac ako 10 %, je dodávateľ povinný uvoľniť v prospech objednávateľa na jeho požiadanie presahujúcu časť príslušných zábezpiek.
6. Objednávateľ je povinný dodávateľovi okamžite písomne oznámiť, ak nastane v súvislosti s vyhradeným tovarom s tovarom nachádzajúcim sa v spoluvlastníctve dodávateľa alebo s dodávateľovi vopred odstúpenou pohľadávkou výkon rozhodnutia. Objednáva- teľ je povinný orgánu vykonávajúcemu rozhodnutie a veriteľovi v prípade výkonu rozhodnutia bezodkladne oznámiť, že tovar sa ešte nachádza vo výhradnom vlastníctve alebo spoluvlastníctve dodávateľa, resp. že tomuto bola odstúpená pohľadávka.

VI. Záruky
1. Dodávka sa uskutoční podľa písomných údajov objednávateľa a vopred potvrdených vzorov objednávateľa.
2. Vzory ukazujú vzhľad tovaru, ukazujú približný vzhľad výrobku. S odchýlkami, ktoré neznižujú úžitkovú hodnotu, je nutné počítať.Pri farebnej koži a thunitovom materiáli sú možné odchýlky vo farbe.
3. Reklamácia zrejmých vád sa musí uskutočniť písomne u dodávateľa v prekluzívnej 2 týždňovej lehote od momentu prevzatia tovaru.
4. Reklamácia skrytých vád sa musí uskutočniť písomne u dodávateľa v prekluzívnej 2 týždňovej lehote od momentu zistenia vád, najneskôr však do 3 mesiacov odo dňa dodania tovaru.
5. V prípade opodstatnenej reklamácie ešte nespracovaného alebo spracovaného tovaru môže objednávateľ požadovať len náhradnú dodávku. Pri neúspešnej náhradnej dodávke je objednávateľ oprávnený len k odstúpeniu od zmluvy.
6. Ručenie dodávateľa za priame škody, ktoré sú založené na zmluvne netypických okolnostiach, ktoré dodávateľ nemohol predvídať, je vylúčené.
7. Ručenie za prisľúbené vlastnosti nie je predchádzajúcim ustanovením dotknuté.
8. Ak objednávateľ nie je podnikateľom v zmysle platnej právnej úpravy, platí nasledovné:
a) Reklamácia skrytých vád sa musí uskutočniť písomne v zákonom stanovenej záručnej lehote. Toto platí aj v prípade, ak je dohodnutá dlhšia ako zákonná záručná lehota.
b) Pri opodstatnenej reklamácii nespracovaného alebo spracovaného tovaru môže objednávateľ požadovať len náhradnú dodávku. Pri neúspešnej náhradnej dodávke je objednávateľ podľa svojej vôle oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo požadovať zníženie odplaty.
c) Odsek VI. bod 6 sa neuplatňuje.

VII. Ostatné nároky na náhradu škody
1. Nároky objednávateľa na náhradu škody vyplývajúce z pozitívneho porušenia záväzku, z porušenia povinností pri zmluvných rokovaniach a z nedovoleného konania sú vylúčené. To neplatí, pokiaľ sa preukáže zlý úmysel alebo hrubá nedbanlivosť dodávateľa, jeho zákonného zástupcu alebo jemu pomáhajúcich osôb.
2. Ak je vylúčená zodpovednosť dodávateľa podľa bodu 1 tohto odseku, platí to aj pre jeho zamestnancov, pokiaľ títo budú priamo objednávateľom braní na zodpovednosť.

VIII. Pokyny na použitie a technické pokyny
Aj pri technickej podpore a podpore pri použití objednávateľa dodávateľom nesie objednávateľ riziko úspešnosti svojho diela. Prípadné nároky objednávateľa voči dodávateľovi podľa odseku VII.
sú týmto vylúčené.

IX. Započítanie
Objednávateľ je oprávnený voči platobnému nároku dodávateľa započítať len nesporný alebo právoplatne určený protinárok.

X. Sídlo súdu a miesto plnenia
Za miesto plnenia pre všetky dodávky a plnenia je určené Partizánske. Výlučne príslušnými súdmi pre všetky spory medzi nami a kupujúcim sú súdy príslušné pre sídlo spoločnosti SOHLED s.r.o., to platí aj pre pohľadávky zo zmeniek a šekov.

XI. Záverečné ustanovenia
1. Vedľajšie dohovory, prísľuby, zmeny alebo doplnky zmluvy musia byť písomne potvrdené dodávateľom.
2. Ak by boli jednotlivé ustanovenia týchto VOP celé alebo zčasti neplatné, ostávajú zvyšné ustanovenia platné. Zmluvné strany dohodnú namiesto neplatného ustanovenia inú platnú úpravu, ktorá bude neplatnému ustanoveniu hospodársky čo najviac zodpovedať.